Koopcontract

Koopcontract Harbour Shepherds

KOOPOVEREENKOMST

Ondergetekenden

Pieter van Ommen & Danitsja Klok, Middeldijk 49 2992 SH, Barendrecht, 06 54 68 64 98, info@kynero.nl, hierna te noemen verkoper; en
 • Naam: …………………………………………
 • Adres: …………………………………………
 • PC + woonplaats: …………………………………………
 • Telefoonnummer: …………………………………………
 • E-mail: …………………………………………
hierna te noemen koper; komen als onderstaand overeen

Algemeen

Koper verklaart van de verkoper te hebben gekocht en ontvangen, gelijk de verkoper verklaart aan de koper te hebben verkocht en geleverd, de hond met de volgende kenmerken (hierna te noemen hond), op datum 15-05-2022:

 • Naam: … From Harbour Shepherds
 • Geboortedatum: 27 maart 2022
 • Chipnummer:
 • Geslacht: Teef
 • Kleur: Bruin/Wit
 • Naam vaderhond:
 • Naam moederhond:

Koper verklaart de hond aan te schaffen uitsluitend voor het gebruik als huisdier; Verkoper verklaart –op grond van de kwalificaties van de ouderdieren en het eerste klinische onderzoek van de puppy- de hond in aanleg voor dit doel geschikt te achten;

GEZONDHEID/WELZIJN

De verkoper verklaart dat bij de conceptie beide ouderdieren voldeden aan de voor het ras gebruikelijk gestelde voorwaarden en dat hij alle zorgvuldigheid in acht heeft genomen om de binnen het ras tot op heden bekende ziektes en/of afwijkingen te voorkomen. Door Harbour Shepherds wordt getest op HD, ED, DM, dwerggroei; Voorts is de algehele gezondheidstoestand van bovengenoemde hond door een erkende dierenarts klinisch onderzocht en goed bevonden;

Mocht, ondanks de zorgvuldigheid van zowel de verkoper als de koper, de hond een binnen het ras bekende, aangeboren afwijking of genetisch bepaalde verborgen gebrek te vertonen binnen 6 maanden na aanschaf, aangetoond door middel van een verklaring van een erkende dierenarts die gespecialiseerd is in de diagnostiek van de gemelde afwijking, verplicht fokker zich tot het vergoeden van de kosten van de veterinaire onderzoeken (euthanasie daaronder begrepen) samenhangend met het gebrek, tot maximaal het aankoopbedrag van de hond onder aftrek van de kosten welke de verkoper heeft moeten maken in de periode welke ligt tussen de geboorte van de hond en de datum van overdracht;

Verkoper behoudt zich het recht voor een veterinair (tegen-)onderzoek te laten verrichten door een dierenarts van zijn keuze; Indien de koper aanspraak maakt op schadevergoeding dient de koper aan verkoper alle bewijsstukken/nota’s van gemaakte kosten van veterinair onderzoek en behandeling van een aangeboren afwijking of genetisch bepaald verborgen gebrek over te dragen aan verkoper.

De koper bevestigt de richtlijnen van de fokker omtrent voer, ontworming en ontvlooiing van de hond te hebben ontvangen en deze in acht te zullen nemen en niets te doen wat de gezondheid en/of het welzijn van de hond in gevaar kan brengen.

GEBRUIK

Koper verklaart de hond te kopen voor het gebruik als huishond en geen fokhond. Afspraken over het gebruik van de hond als fokteef of dekreu moeten in overeenstemming met de fokker worden gemaakt.

OVERDRACHT

Koper zal de hond niet ter herplaatsing aanbieden aan een derde, asiel, stiching of andere instantie. Indien koper de hond, om welke reden dan ook, in eigendom wenst over te dragen, dient hij deze eerst schriftelijk aan te bieden aan de verkoper tegen een vergoeding van € ….. ; Indien koper, om welke reden dan ook, geen zorg meer kan dragen voor de hond, zal koper de verkoper hiervan onverwijld in kennis stellen en de hond terug brengen naar de fokker. Koper en verkoper zullen in onderling overleg treden teneinde tot een dusdanige oplossing te komen waarin het belang van de hond voorop staat. Mocht de koper er niet in slagen binnen een redelijke termijn een nieuwe eigenaar voor de hond te vinden zal de verkoper in overleg met de koper inspanningsverplichting verlenen tot herplaatsing.

OVERIG

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing; Van deze overeenkomst afwijkende afspraken gelden tussen partijen slechts voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen; Elk geschil aangaande de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst, alsook elk ander geschil verband houdende met of voortvloeiend uit deze overeenkomst, wordt beslecht door de competente rechter te Rotterdam. Als bijlagen verklaart de koper te hebben ontvangen: Advies omtrent voer, ontworming en ontvlooiing van de hond; Het Europese Hondenpaspoort, tevens inentingsbewijs;

……………………………… ……………………………………